Certificatie van personen sociocratie

Certificering

Houd jouw sociocratische kennis en vaardigheden scherp. Onderscheid je door een internationale erkenning van jouw sociocratische deskundigheid en maak deel uit van een sociocratische kringstructuur van gecertificeerden.

In de praktijk is gebleken dat adviseurs die voldoende zijn geschoold en zelf deel uitmaken van een sociocratisch georganiseerde context, een hogere meerwaarde bieden. Het Sociocratisch Centrum kan jouw vakbekwaamheid certificeren in samenwerking met Global Certification Services van The Sociocracy Group. Certificatie van de vakbekwaamheid is ontwikkeld teneinde jouw kwaliteit als sociocratische deskundige te kunnen garanderen.

Momenteel is certificatie mogelijk voor de volgende vakbekwaamheidsgebieden:

 • Gespreksleider: het sociocratisch voorzitten van vergaderingen;
 • Trainer: het scholen in de Sociocratische KringorganisatieMethode;
 • Adviseur: het invoeren en toepassen van de Sociocratische KringorganisatieMethode.

In de toekomst zal het volgende vakbekwaamheidsgebied toegevoegd worden:

 • het uitvoeren van audits op sociocratische organisaties.

Het doel van certificering
Certificatie van de vakbekwaamheid schenkt het vertrouwen dat een persoon een ondergrens aan kennis en vaardigheden heeft om een bepaalde taak op vakbekwame wijze te vervullen. Op de langere termijn geldt dat vakmanschap onderhouden moet worden om het vertrouwen te behouden.

Certificering vindt plaats in relatie tot een sociocratische norm. De kwaliteiten van de persoon worden getoetst aan deze norm. De norm bevat eisen ten aanzien van:

 • kennis;
 • training;
 • (praktijk)ervaring;
 • persoonlijke kenmerken;
 • managementcapaciteiten;
 • taalvaardigheid;
 • up-to-date houden van kennis en ervaring;
 • collegiale toetsing;
 • deelname aan het sociocratisch netwerk.

De normen voor de certificering van vakbekwaamheid geven minimale eisen te stellen aan de kwaliteiten van de persoon. Het certificaat geeft derhalve een garantie voor een ondergrens van vakbekwaamheid. De normen bevatten naast criteria voor de vakbekwaamheid tevens een voorschrift voor de wijze van toetsen. Hiermee wordt nagestreefd om willekeur in de toetsingsprocedure te voorkomen dan wel te beperken.

Dynamiek van de vakbekwaamheid

De sociocratische visie op vakbekwaamheid is, dat kennis en kunde dynamisch van aard zijn. Zij zijn niet blijvend en moeten derhalve onderhouden worden. Vakbekwaamheid kan alleen het resultaat zijn van een continu proces van kwalificatie. In dit proces worden kennis en ervaring opgedaan en bijgeschreven in het curriculum van de persoon.

Het certificaat

Het sociocratisch certificaat van vakbekwaamheid bestaat uit twee delen:

 1. het basis-certificaat
 2. het curriculum vitae

Het bezit van het basis-certificaat is het bewijs dat de kwaliteiten van de persoon voldoen aan de betreffende norm. Het basis-certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van drie jaar. Na deze periode moet het certificaat opnieuw ‘behaald’ worden. Het basis-certificaat bestaat bij consent van de certificatie-instelling en de certificant. Beide kunnen het consent intrekken wanneer hiertoe argumenten zijn. De certificatie-instelling zal het consent en daarmee het certificaat in kunnen trekken wanneer de certificant niet (meer) voldoet aan de eisen uit de betreffende norm.

Het curriculum vitae bevat een overzicht van de kennis en ervaring van de certificant. Bij de initiële certificatie zullen hier tenminste de in de norm vermelde minimum kennis/ervaring vermeld zijn. Voor in stand houden van het certificaat is een minimale aanvulling op het curriculum nodig. De certificant kan alle relevante kennis/ervaring bij laten schrijven op het curriculum. Als eenheden van kennis/ervaring gelden onder andere:

 • opleidingen (examinering vereist);
 • invoeringsprojecten (evaluatierapport vereist);
 • scholingstrajecten (evaluatierapport vereist).

Beoordeling van de geschiktheid van de persoon om een taak te vervullen

De geschiktheid van een persoon om een bepaalde taak te vervullen is afhankelijk van de aard en omvang van de voorgelegde taak en de kennis en ervaring van de persoon. Het basis-certificaat geeft garantie voor een ondergrens van kennis en ervaring, maar geen garantie dat elke taak naar behoren uitgevoerd kan worden.

De beoordeling van de geschiktheid van de persoon om een taak te vervullen ligt derhalve niet bij de certificatie-instelling maar behoort tot het domein van de (betreffende kring van de) werk- of opdrachtgever. Deze kan hierbij echter gebruik maken van de informatie in het curriculum.

Voorwaarden voor certificatie

Een ieder die meent te voldoen aan de eisen van de betreffende sociocratische norm kan zich aanmelden voor certificatie. Het Sociocratisch Centrum biedt opleidingen aan die toegesneden zijn op voldoen aan de normen. Het is echter niet noodzakelijk op zich op deze wijze voor te breiden op certificatie. Maatgevend is het voldoen aan de norm.

De certificeringsprocedure

Bij de certificering speelt de kandidaat een actieve rol. De kandidaat dient de certificatie-instelling te overtuigen van de vakbekwaamheid en daarvoor het benodigde feitenmateriaal aan te dragen. De certificatie-instelling toets het feitenmateriaal aan de norm.

Een uitgebreide procedurebeschrijving is beschikbaar bij SCN. Vraag de brochure Certificering Personen aan op info@sociocratie.nl.