Netwerkkring

Netwerkkring Samenleven

Doel van de kring

De kringleden willen een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van de sociocratische methode. Zij onderzoeken de analogie, wetmatigheden en samenhang van verschillende wetenschappen, filosofie en religies, en brengen de resultaten hiervan naar buiten.

Visie (droom van de buitenwereld)

‘Een sociocratisch toegeruste samenleving als ideaal. Met een (ethisch) ideaal bedoelen we (met Kant) iets wat als een richting gevend idee open is en niet vast ligt. Een vastgelegd ideaal werkt ideologiserend’. (Doede Nauta, Onderwijs opnieuw vormgeven)

Deelnemers

De huidige samenstelling van de kring bestaat uit mensen, die hun kennis en wijsheid willen delen en een meer sociocratisch toegeruste samenleving als richtinggevend idee hebben.

Werkwijze van de kring

De kring gaat thematisch te werk. De resultaten van reflecties en inzichten, die communicabel zijn worden naar buiten gebracht, via de media (ingezonden stukken, interviews, reportages, etc.), publicaties in druk (papers, artikelen en boeken), webpublicaties, bijdragen aan congressen, conferenties, seminars, workshops, landelijke dag SCN, etc.

Organisatie

De kring maakt deel uit van de mondiale sociocratische kringorganisatie van The Sociocracy Group (TSG) en kan dubbel gekoppeld worden aan de Nederlandse Netwerk Kring van het Sociocratisch Centrum Nederland middels de leidinggevende, Annewiek Reijmer, en een door de kring gekozen afgevaardigde.

Deelnemers worden op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief Argumenten en kunnen deelnemen aan de LinkeddInn groep van het Nederlandse sociocratisch netwerk van kringen.

Aantal en duur van de bijeenkomsten

De kring komt 7 keer per jaar bijeen in Rotterdam.

Voorwaarden voor deelname

  • kennis van de SKM (niveau oriëntatiecursus);
  • actieve betrokkenheid en regelmatige aanwezigheid bij de kringbijeenkomsten;
  • een aspirant – kringlid komt 2 bijeenkomsten ter kennismaking, daarna wordt met wederzijds consent vastgesteld of hij of zij lid wordt van de kring;
  • onthechting van de kring vindt met wederzijds consent plaats.

Data 

Zijn op aanvraag te verkrijgen; mail naar info@sociocratie.nl!

Kosten

€ 142,- per persoon per jaar